Nya miljögifter funna efter provtagningar – men Befesa Scandust tros inte ligga bakom

Under onsdagen meddelade länsstyrelsen att Befesa Scandust kan återuppta driften inom en månad. Klart är också att nya gifter upptäckts – men de har inte med Befesa att göra.

Befesa Scandust har vidtagit så omfattande åtgärder, och planerar så omfattande åtgärder, att företaget sannolikt får återuppta driften, med återvinning av metaller ur restprodukter från stålverk, inom en månad.
Så kan man sammanfatta ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Skåne som gick ut under förra veckan.
Efter att ursprungligen ha ifrågasatt att det är deras verksamhet som orsakat utsläppen av cyanider och tungmetaller i mark och grundvatten, så har Befesa Scandust gjort en helvändning, efter det akuta driftstopp som länsstyrelsen beslutade om i december.

Bland de åtgärder som gjorts den senaste månaden är relining och täthetsprovning av brunnar och avloppsledningar, städning av hela anläggningen och provtagningar i marken genom borrning.
– Visst kvarstår en hel del miljöåtgärder att uppfylla, men vi bedömer att de planer som bolaget nu har presenterat är realistiska och att det därför ska vara möjligt att återuppta produktion i månadsskiftet mars/april. I slutet av mars har vi ett nytt möte och kommer då att veta om det är möjligt, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Befesa Scandust har också börjat testa en ny hantering av det zinkslam som är källan till miljögifterna. Tidigare har hanteringen skett med en våt metod, men med en ny torr metod så ska risken för utsläpp minska. Lagringen av torrt zinkslam kommer framöver att göras under tak.
Bolaget har också redovisat en plan för sanering av mark och vatten, och lämnat in underlag för en ny prövning enligt Seveso-lagen, den lagstiftning som reglerar hantering och lagring av miljöfarliga ämnen.
Ett flertal prover har tagits av mark och vatten, både på Befesa Scandusts område och i närheten.
– Miljökonsultens rapport ska vara klar den 16 mars, berättar Annelie Johansson på länsstyrelsen, som inte vill gå in på detaljer innan den är klar.
I stora drag kan hon dock kommentera.
– Det är ungefär vad vi förväntade oss när det gäller föroreningar i jord och vatten.
– Det finns ”hotspots” där man hanterat zinkslammet där föroreningarna är störst.

Ett mätresultat kommer dock som en överraskning.
– Det har uppmätts extremt höga halter av TBT, tributyltenn, i sediment i den södra hamnbassängen.
Att det skulle ha något med Befesa Scandust att göra tror hon inte.
– Det är ett ämne som funnits i tennbaserad bottenfärg för båtar. Troligtvis kommer det från varvsverksamheten.
Den upptäckten kommer behandlas som ett separat miljöärende berättar Anneli Johansson.

Bilden ovan: Provborrningar har gjorts på ett antal ställen på och runt Befesa Scandusts område. Den inhyrda konsultens slutrapport kommer den 16 mars. Foto: Arkiv