Nu ska kommunen komma till rätta med kostnader för timvikarier

De senaste åren har kostnaderna för vikarier inom vård- och omsorg i Svalövs kommun skenat iväg. Nu tar kommunen ett omtag för att komma till rätta med problemet.

Konsultrapporten ”Kartläggning och analys av bemanningsfrågor Svalövs kommun” har
nyligen lagts fram för politiker i kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.
– Det är jättetydligt att vi är felbemannade i grund och botten, säger Anders Svärd (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
– Vi måste bli rätt bemannade utifrån de behov som finns. Någon verksamhet kanske har för mycket personal, andra kanske för lite, säger han.
I rapporten finns några förslag för hur Svalöv ska komma till rätta med vikarieproblematiken.
Kommunen bör bygga ut sin egen personalpool, Time Care Pool, fullt ut, så att det motsvarar behoven i de olika verksamheterna. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar nu fram en projektplan för hur det ska gå till. Den ska vara färdig under våren.
– Det handlar om att grundbemanna rätt och att vi kanske måste koppla en bemanningspool till våra verksamheter, säger Anders Svärd.
I fokus för arbetet kommer ligga grundbemanning, sjukfrånvaro, kvalitet och kontinuitet, men också ledarskap, medarbetarskap, tillit och delaktighet, berättar han.
Enligt rapporten är det några verksamheter som använt fler vikarietimmar än andra. Inom äldreomsorgen är det hemvården och äldreboendet Ängslyckan som använt cirka 72 procent av antalet vikarietimmar inom äldreomsorgen under tidsperioden den 1 januari till den 30 september förra året. När det gäller handikappomsorgen så var det gruppbostäderna och den personliga assistansen som stack ut.
– Orsakerna till det är sådant som förvaltningen ska titta på, säger Anders Svärd.
Han menar att timvikariebehovet har en tendens att gå upp och ner över tid, till exempel beroende på utbrott av vinterkräksjuka eller fler utåtagerande brukare, i exempelvis gruppbostäder eller demensboende.
Förra året kostade timvikarierna cirka 14 miljoner kronor inom vård och omsorg. Därtill kommer kostnader för månadsanställningar och andra tidsbegränsade anställningar.