”Det har varit problem med hög sjukfrånvaro”

Hög sjukfrånvaro, pensionsavgångar och svårigheter att hitta utbildade undersköterskor. Så förklarar hemvårdschefen varför det blivit som det blivit för paret Klintman.

Mica Bodic är omsorgsförvaltningens områdeschef för hemvården i Landskrona. Just problemen som Roland och Berit Klintman haft känner inte till. Men att det finns problem med en hög andel vikarier är ingen överraskning.
– Just området Centrum och Larvi/Fröjdenborg sticker ut, säger hon, just nu är det området den största utmaningen.
Området Centrum och Larvi/Fröjdenborg är just det område som paret Klintman tillhör.

Hemvården i Landskrona mäter fortlöpande hur många individer som är hemma hos varje brukare, berättar Mica Bodic. Årssnittet för 2016 var 17 individer, alltså långt under de 31 individer på tre månader som paret Klintman har haft hemma hos sig. Hemvården har satt som mål att förbättra det värdet i år, så att det i genomsnitt bara kommer hem 14 individer till brukarna under året.
– Man ska komma ihåg att det är snittvärden. En enskild brukare kan ha både fler och färre personal hemma hos sig.
– Det ser också olika ut i de olika områdena, vissa ligger under genomsnittet på 14 individer, säger Mica Bodic.

Den fasta kärna med personal kring varje brukare, som Roland Klintman efterlyser, finns – i varje fall i planeringen.
– Vi planerar för små personalgrupper med 6-8 personer kring varje brukare, säger Mica Bodic.
Även vikarierna är indelade i tre olika vikariebanker, där varje område tilldelats ett visst antal vikarier för att det ska bli kontinuitet i bemanningen.
– Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Särskilt under helger, när vi har hög sjukfrånvaro, så får vi använda vikarier från olika banker.

Är det att hemvården är underbemannad som är grundproblemet?
– Nej, vi har jättebra statistik från vårt system, och enligt den så är vi inte underbemannade i grunden – om vi inte får sjukfrånvaro. Vi måste minska sjukfrånvaron, det är den som är det största problemet. Det och att vi har haft många pensionsavgångar, det är svårt att hitta ersättare som är utbildade undersköterskor. Bristen på undersköterskor är vår största utmaning.
Vad gör ni för att minska sjukfrånvaron?
– Vi har anlitat en konsultfirma med två psykologer som har i uppdrag att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön och komma med förslag på förbättringar. De ska också ge enhetscheferna handledning.
Vad beror den höga sjukfrånvaron på?
– Det är ett arbete som pågår att ta reda på. När vår företagshälsa gjorde en kartläggning så visade det sig att många kände sig ensamma på jobbet. Det är ett stort ansvar att ensam ta beslut hemma hos de äldre om omvårdnaden. Sedan kommer man inte ifrån att det är ett slitsamt jobb, där man lyfter och böjer sig mycket, och cyklar mellan vårdtagarna.
LÄS OCKSÅ: ”Det känns otryggt med så många nya ansikten”