Stor enighet kring ny företagspark…

När frågan om att köpa mark av Syngenta för att skapa en ny företagspark på Säbyholm var uppe hos kommunstyrelsen nyligen var uppslutningen stor. Jonas Esbjörnsson (S) kastar också fram en idé om vad parken ska användas till innan företagen eventuellt flyttar in.

I slutet av mars offentliggjordes affären där kommunen köper cirka 14 hektar mark av fröförädlingsföretaget Syngenta vid Säbyholm. Målet är att på sikt skapa en företagspark på området, som kommunen köper för 20 miljoner kronor. På så vis så utökar staden sitt markinnehav där, kommunen äger sedan tidigare cirka 420 000 kvadratmeter park- och jordbruksmark norr om Kopparhögarnas koloniområde och öster om gården Säbyholm.
När frågan om markköpet var uppe för beslut hos kommunstyrelsen under förra veckan så rådde stor enighet om att genomföra det, ja från alla partier i styrelsen som skickar frågan vidare till kommunfullmäktige.
Men det kan ta åtskilliga år innan det faktiskt flyttar in företag på området tror kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Tanken är att området ska förvaltas av ett nytt kommunalt bolag som bildas särskilt för detta, Hilleshögs företagspark AB är det föreslagna namnet.
– Val till bolagets styrelse kan vi ha på fullmäktigemötet i maj. Sedan börjar detaljplanearbetet som tar minst ett år.
På området Kronan finns plats för lättare industri och handel. Men när det gäller Hilleshögs företagspark så är det först och främst kontorsföretag som är målgruppen berättar Torkild Strandberg. Och även om marken ägs av ett kommunalt bolag så är tanken på sikt att låta en privat aktör sköta driften av en eventuell framtida företagspark.
– Det är vår ambition att hitta någon som har detta som sin affärsidé, säger Torkild Strandberg.
– Detta är inte något kommuner är duktiga på och vi vill inte hamna i samma sits som med Kronan som låg för fäfot i årtionden.
– Det är jättebra att man nu köper den marken, kommenterar oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) affären.
Han har dock invändningar mot den uppstart, och nedläggning av flera kommunala bolag som gjorts under senare tid, i samband med att den kommunala bolagsstrukturen gjorts om med Landskrona Stadshus AB som gemensamt koncernbolag.
– Det innebär administrativa kostnader att starta och lägga ned bolag. Nyligen har man lagt ned Marknär och Invest i Landskrona utan att fundera över att fylla dem med nytt innehåll istället, säger Jonas Esbjörnsson.
Han presenterar också en idé som utlovas bli ett politiskt förslag.
– Det kommer nog ta några år innan det byggs kontor där. Under tiden finns det möjlighet för kommunen att sommarkolloverksamhet i parken, nu när kommunen äger marken. I vårt budgetförslag från förra året hade vi med en satsning på just sommarkollo, och sannolikt så föreslår vi det även i år.

Bilden ovan: Det är cirka 14 hektar mark som kommunen köper av Syngenta. Då ingår också några fastigheter, till exempel ”Slottet” i parkområdet. Foto: Landskrona stad.


…men ordkriget fortsätter om bytesaffär på Karlslund

Om samsynen var stor kring frågan om markköpet på Säbyholm, så var den desto mindre vad gäller Landskronahems köp-bytesaffär på Karlslund/Norrestad med Paulssons fastigheter. Argumenten kändes igen från kommunfullmäktige där S drivit igenom en minoritetsåterremiss.
I affären säljer Landskronahem 265 lägenheter på Silvergården till Paulssons fastigheter, medan Paulssons säljer 245 lägenheter på Kopparängen till Landskronahem. Paulssons lägger 37,5 miljoner kronor emellan. Alldeles för svagt underlag i värderingen av fastigheterna menade S ledamöter redan när beslutet togs i Landskronahems styrelse, och när affären togs upp för beslut i senaste kommunfullmäktige så tog Socialdemokraterna åter till vapnet med så kallad minoritetsåterremiss som skickar tillbaka frågan till kommunstyrelsen för ytterligare behandling. Som väntat gjorde det dock ingen skillnad i sak, med stöd av SD röstade Treklövern åter igenom försäljningen som nu, för sista gången går till kommunfullmäktige.
– Jag upplever att det är ett spel för galleriet, en fördröjningsmanöver. Socialdemokraterna hävdar att värderingarna varit sekretssbelagda och att det mörkats, men så har de inte varit, kommenterar Torkild Strandberg (L), minoritetsåterremissen.
Till skillnad från mötet den 16 mars så fanns värderingsunderlaget för fastigheterna med på kommunstyrelsemötet förra veckan. Men Jonas Esbjörnsson (S) är inte imponerad.
– Det som gäller Silverängen 1 är mycket bra. Men det andra däremot, som gäller både Silverängen 1 och Kopparängen 3, är egentligen bara ett Excel-ark. Man måste ha bättre underlag för affärer för många tiotals miljoner kronor, säger Jonas Esbjörnsson och fortsätter:
– Det man gör nu är att Landskronahem blir ett saneringsbolag för Koppargården.
Någon överklagan av det väntade fullmäktigebeslutet blir det dock inte från S sida.
– Nej, vi fick besked i frågan om ägardirektiven att det juridiskt är ok att göra på det här viset.