Landsbygden får högre prio i nya planen

Ett eget kapitel för landsbygden. Det är en av nyheterna när kommunen nu tar fram en ny översiktsplan. Snart kan du som kommunmedborgare säga din åsikt om den.

På kommunens hemsida, i kommunhuset och samtliga kommunala bibliotek kommer den att finnas för granskning under sex veckor, med start lite senare i höst, dock oklart exakt när. Tanken är att översiktsplanen ska antas under början av 2018.
– En översiktsplan är ett större grepp på helheten och den löper rätt långt fram, från 2016 med utblick över 2030. Det är ett sätt att tala om vad vi vill ha och vad som är realistiskt. Det är en form av utvecklings- och visionsdokument, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Plan-och byggchef Linnea Widing pratar om översiktsplanen som ett pussel.
– En översiktsplan är främst en karta över markanvändningen i hela kommunen och hur man vill att den marken utvecklas på sikt. I den kartan gör man aktiva avvägningar, mellan till exempel bostäder, verksamheter och infrastruktur. Man sätter alla de pusselbitarna på en karta och får ett mönster och helhet, säger Linnea Widing.
Fredrik Jönsson (C), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, pekar på kommunens översiktsplan som en del av något större.
– Översiktsplanens syfte är att länsstyrelsen ska kunna se titta på hela Skånes utveckling, så att de kan göra sina beräkningar utifrån befolkningsutveckling och så vidare. Men också för att de ska kunna göra infrastrukturprioriteringar, till exempel gång- och cykelvägsplan för Skåne, infrastrukturstråk med Trafikverket, järnväg, större vägnät och så vidare. Det är en del av en helhet för 33 kommuner, säger Fredrik Jönsson.
Han anser att översiktsplanens visioner är något som borde genomsyra hela kommunförvaltningen och inte bara samhällsbyggnadssidan, vilket varit fallet förut.
– Till exempel vårt bostadsbolag borde jobba mycket mer utifrån vår övergripande översiktsplan, så att de går i takt. Det är en sak som vi måste jobba mer med, att det är hela kommunens samlade tanke och vision för framtiden.
Olof Röstin menar att kommunen och medborgarna i översiktsplanen har chans uttrycka kommunens prägel.
– Ska vi vara en industriort? Vad ska vi avsätta mark till? Är det ett bolag som Findus, som ska etablera sig här? Nej, vi är en pendlarkommun, en kommun där man bor bra och nära naturen. Vi ska självklart ha verksamhetsområden men vi kommer att prioritera bostadsbyggande. Det är sånt vi kan säga i en översiktsplan, säger han.

Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C), ordförande respektive vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ofta är kommunens partier överens om de stora dragen i en översiktsplan.
– Vi använder översiktsplanen när vi kommunicerar med Trafikverket till exempel. Det här är kommunens samlade vision. Vi säger att väg 109 är jätteviktig. Där är kommunen mycket enig. När man använder den som ett verktyg att kommunicera kommunens vilja utåt, så är den ganska stark, säger plan- och byggchef Linnea Widing.
Översiktsplanen är ett sätt för kommuner att kunna utöva påtryckning mot större myndigheter, menar Fredrik Jönsson.
– Om vi tar Söderåsbanan som exempel. Vi drev den som vårt projekt. Men helt plötsligt var det fler kommuner som var inblandade i i Söderåsbanan. Till sist så var vi ända nere i Lomma. Då blir projektet av. Då når man den här kritiska massan och det blir av. När nu Familjen Helsingborg pekar ut väg 108-109 som viktig för regionen, då blir det en regional fråga och sträckningen blir intressant.
Arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan började för ett par år sedan med samrådsmöten. Där fick kommuninvånare möjlighet att säga sitt. I artikeln ovan uttrycker föreningen Lobis kritik mot att landsbygden vid dessa möten, och i arbetet med översiktsplanen, inte varit tillräckligt prioriterad. Vad tycker ni om det?
– Vi har lagt förslag om att man skulle skapa tillväxtprogram för landsbygden. Det saknas menar vi. Vi har haft med det i arbetet med att ta fram översiktsplan, att vi vill ha ett avsnitt som bara handlar om landsbygd, säger Fredrik Jönsson (C).
Olof Röstin är inne på samma spår.
– Vi har inte jobbat med landsbygden så aktivt som vi borde göra. Det är vi överens om. Därför kommer ett avsnitt om landsbygden att finnas med. Det finns lite andra utmaningar för landsbygd och tillväxt på landsbygd. Det är till exempel tillgång på fiber, kommunikationer, hur det är att vara barn på landsbygd, hur förflyttar man sig.
Landsbygden erbjuder andra utmaningar, menar Linnea Widing.
– Landsbygden är svårare att sätta fingret på. För det är ju inte som att man ritar ut här ska vi ha bostad eller verksamhet. Det får man hantera mer tematiskt tänker jag mig. Det är en utmaning, men samtidigt är det det som är styrkan här i Svalöv. Landsbygden måste synliggöras, den måste vara en tydligare del av översiktsplanen. Det ska inte bara vara det här omlandet, sträckan man tar sig från ort till ort, säger Linnea Widing.
– Om man är småföretagare så är det lätt att flytta sin verksamhet dit där det finns uppkoppling. Men det är ju svårt att flytta sitt skogsbruk eller jordbruk till en annan plats, så här har vi en utmaning i att få ut bredband på landsbygden till dessa småföretagare, säger Fredrik Jönsson.

Bildtext:
”En översiktsplan är kommunens planer och intentioner vad gäller markanvändningen på längre sikt. Det är ett strategiskt dokument som visar på hur kommunen vill utveckla mark och vatten på längre sikt”, säger plan- och byggchef Linnea Widing.