Kritik mot chefstillsättning

Det har dykt upp en djup spricka inom Socialdemokraterna och i kommunstyrelsen gällande två topptjänstemän i kommunen. Det gäller tidigare personalchefen Paul Eklund och hans comeback på den nya befattningen som biträdande socialchef. Det handlar också om kommunchef Stefan Larsson och vad han får lov att göra som kommunchef.

Tidigare i år sa Paul Eklund han upp sig för en ny tjänst i Åstorp. Men för att bistå socialchefen Josefine Mangbo erbjöd kommunchef Stefan Larsson honom att komma tillbaka, i en ny roll som biträdande socialchef från den 1 december. Och det med en månadslön, 72 000 kronor, som var 14 000 kronor högre än den han haft som personalchef. Sättet som han anställts på, och den relativt höga lönen, bland de högsta chefslönerna i Svalöv och högre än socialchefens, har fått kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse (S) att reagera.
Vad är det som du reagerat mest på?
– Att man inte varit rak och ärlig och tagit upp en diskussion om detta och informerat. Allting har skett i det fördolda. Man borde åtminstone haft omdömet att inse att det kan inte vara den ordningen vi har i Svalövs kommun, när man pratar om 1,2 miljoners årliga kostnader. Att man inte bara kan besluta om det på tjänstemannanivå när vi sitter och prioriterar på 100 000-kronorsnivån politiskt.
– Beslutet är taget av kommunchefen. Det går aldrig att komma ifrån. Det är han som skrivit under handlingarna och satt sitt namn under lönesättningarna.

Karl-Erik Kruse (S). Foto: Pressbild, Svalövs kommun

Paul Eklunds lönehöjning på 14 000 kronor är något som Socialdemokraterna reagerar starkt mot.
– Det är horribelt. I en kommun så har vi medarbetare som får vara snälla och leva på 14 000 kronor i månaden, som jobbar 75 procent i vården. Och sedan bara bränner man till med 14 000 mer i månaden utan någon som helst diskussion i politiken.
Kommunchefen menar att det är billigare att anställa Paul Eklund som stöd åt socialchefen än att ta in en konsult. Vad säger du om det?
– Det är frågan om vilket stöd socialchefen behöver och inte behöver, den frågan borde vi haft en politisk diskussion om först. Det har vi inte haft. Vi har fått en kort information på ett gruppmöte hos oss som säger att under Paul Eklunds uppsägningstid var tanken att han skulle ge stöd åt socialchefen. Det är väl ok, men detta här har vi inte fått information om, säger Karl-Erik Kruse.
– Ärendet ska tillbaka och så ska vi ha en politisk diskussion i lugn och ro. Sådana här frågor som delegationsordning och instruktioner till kommunchef och tjänstemän, det är inget vi ska göra politiska strider omkring. De frågorna ska vi vara överens om över parti- och blockgränser.
Kommunchefen har visst agerat inom sin delegation, anser kommunalråden Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L).
– Jag anser att han har agerat enligt den. Det har redovisats. Vi kan inte se att han inte agerat enligt den. Sedan kan man ha en uppfattning om att delegationen är fel. Har man ett regelverk så följer man ju det, säger Olof Röstin.
Socialdemokraterna menar att befattningen ”biträdande socialchef” är ny och borde diskuterats politiskt.
– Det är en helt ny befattning, ja. Men vi har politisk styrning. Vi har kommunalråd som är utsedda, vi har partier. Partierna är valda av medborgarna. Vi har fått information om detta och tycker att detta är en bra lösning. Detta är informerat om i kommunstyrelsen.
– Den kritiken kan man ta, men då måste vi fråga oss om var gränsen går för vad en kommunchef får besluta om med stöd av kommunstyrelsens ordförande. Birgitta och han har fört dialog om detta, Birgitta har informerat oss och Birgitta har förankrat det i kommunstyrelsegruppen. Min bild är att vi har haft förankring på rimlig nivå.
Paul Eklund är ”bara” biträdande socialchef, och har ändå bland de högsta lönerna bland Svalövs kommunala chefer. Hur ser du på det?
– Det finns två sidor av det. Det ena är att Josefine Mangbo (socialchef, red.anm.) kanske fortfarande ligger lite lågt jämfört med omvärlden.
– Orsaken till att han fick den lönen av Stefan och Birgitta är att han fått motsvarande erbjudande i Åstorp, med lön och förmåner. Vi matchade Åstorps erbjudande.
Alternativet hade varit att ta någon annan i så fall?
– Men då kommer vi till andra biten: vem hade vi fått in och vara produktiv med så kort varsel? Han har hela startsträckan, han kan organisationen som helhet, han kan social sektor specifikt. Han har varit där och ”tränat” på jobbet i ett år ungefär. Han är uppskattad av medarbetare och ledning, säger Olof Röstin som lyfter fram att Paul Eklund varit både personalchef och vikarierat som socialchef.
Som biträdande socialchef är Paul Eklund organisationsmässigt underställd kommunchefen, men ska vara en resurs för den sociala sektorn. Bland annat ska han få fart på ett projekt, ”Bemanna rätt”, som handlar om att ha rätt bemanning och spara vikariekostnader, berättar Olof Röstin.
– Vi kan spara miljoner på att bemanna rätt. Pauls lön på cirka en miljon om året räknas snabbt hem på tre års sikt.
En kritik som Socialdemokraterna riktat mot kommunchef Stefan Larsson är att han skulle ha gjort en extra lönerevision av några högre tjänstemäns löner utöver den vanliga lönerevisonen. Det är dock inte något som Torbjörn Ekelund (L) kan se.
– Nej, inte vad jag känner till. Det är redovisat ett antal förändringar av löner som handlar om att kommunchefen har föreslagit och fått gehör för att bilda en utvecklings-, näringslivs- och informationsavdelning, bland annat för att kommunen äntligen ska kunna agera på Facebook. I samband med den så har återigen kommunchefen inte nyanställt en enda person, utan omfördelat den personalen som vi har. När en medarbetare får en ny arbetsuppgift, då ska den nya arbetsuppgiften värderas i förhållande till den gamla arbetsuppgiften. Sedan ska man förhandla med arbetstagarorganisationerna om en ny lön. Och så går det till på alla arbetsplatser i hela landet, vad jag känner till, att medarbetare som får nya arbetsuppgifter också får en chans att förhandla om en ny lön, säger Torbjörn Ekelund och fortsätter:
– Det är redovisat från kommunchefens sida en lista på personer, som har fått en ny lön kopplat till det här. Sedan finns det två personer som fått en reviderad lön på grund av att de är konkurrensutsatta. Det är också en del av det avtal som vi har med arbetstagarorganisationerna.
– Allt detta har kommunchefen redovisat. Alla de här åtgärdena är också samrådda med kommunstyrelsens ordförande.

 

Kommunchefen: ”Vi höll oss inom delegationen”

Socialförvaltningen behöver stöttning under 2018. För det är det billigare att återanställa Paul Eklund, som jobbat både som personalchef och vikarierande socialchef, än att hyra en konsult. Så resonerade kommunchef Stefan Larsson, som tagit det kritiserade beslutet i samråd med kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S).

Stefan Larsson, kommunchef.

Stefan Larsson håller inte med om att han gick utanför sin delegation när han var med och återanställde Paul Eklund som biträdande socialchef.
– Jag har följt den delegationsordning som vi har. Det är min uppfattning. Det är Birgitta Jönsson, kommunstyrelsens ordförande, som för det första samtalet med Paul Eklund om han kan tänka sig att, istället för att gå till Åstorp, bli kvar och stötta den sociala sektorn. Det är också Birgitta Jönsson som är med när vi diskuterar löner, säger Stefan Larsson.
Han hänvisar till kapitlet om personalärenden i delegationsordningen och punkt 1b. Där står att anställning av personal som inte är verksamhetschefer, rektor/områdeschef eller motsvarande, får göras av respektive närmast överordnad chef. Därmed behöver inte ärendet gå vägen via nämnd eller annat politiskt organ.
– Paul blir flyttad från HR-avdelningen till förvaltningen, det vill säga direkt under mig. Eftersom jag har rätt att anställa, har jag också rätt att återkalla hans begäran om entledigande. Det är den punkten vi utgått från och den analysen gör vi med hjälp av HR och kommunalrådet, säger Stefan Larsson.
– Utifrån den tolkningen har vi följt delegationsordningen. Om kommunalrådet skulle ansett att vi inte skulle gått vidare, då hade vi tagit upp det i nämnd och kommunstyrelse.

Stefan Larsson köper inte kritiken på brist på demokratisk insyn.
– Kommunstyrelsens ordförande, som är socialdemokrat, är den som leder samtalet med Paul, och hon är också, enligt min mening, förtroendevald och får ansvara för förankringen i den politiska sfären. Då finns det ju ett politiskt inflytande. Frågan har, som Birgitta säger i media, diskuterats med den styrande koalitionen med mera. Sedan hur kommunikationen fungerar inom det socialdemokratiska partiet, det kan inte jag uttala mig om.
Paul Eklund gick från 58 000 kronor som personalchef till 72 000 kronor som biträdande socialchef, en löneökning på 14 000 kronor.
– Han hade fått jobb i Åstorp. Där fick han också en löneförmån. Förutom lön fick han tjänstebil. Då gjorde vi bedömningen att det var värt 69 000 kronor. Eftersom vi vill behålla Paul för att stötta social sektor så är det där ingångspunkten är i lönesättningen. Vi kan ju inte börja på 58 000 när han redan ligger på 69 000 kronor i Åstorp. Då skulle ju svaret bli att han inte är intresserad.
Precis som kommunalråden Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L) betonar Stefan Larsson att kommunen kommer att spara pengar när Paul Eklund ska hjälpa socialchef Josefine Mangbo med bland annat projektet Bemanna rätt. Det handlar om att bemanna verksamheterna rätt och få ner kostnaderna för timvikarier inom den sociala sektorn.
Paul Eklunds lönehöjning måste också ställas i förhållande till den konsult (IFO-chef) som man hade inne under större delen av 2015, menar Stefan Larsson. Skillnaden mellan Paul Eklunds gamla och nya lön motsvarar 235 200 kronor om året. ”Skulle förvaltningen ha anlitat en extern konsult, så som var fallet under 2015, skulle samma belopp räckt en månad”, skriver Stefan Larsson i ett svar på ett mejl från Karl-Erik Kruse (S).
– Skulle man gå på konsultlösningen som man gjorde 2015, så räcker de pengarna till ungefär 180 timmar. Det innebär att den som hade uppdraget att vara IFO-chef alltså hade månadslön motsvarande 148 000 kronor, säger Stefan Larsson.
– Hur kommer det sig att man kan kritisera Paul Eklunds lön så hårt, när man i en nämnd med en socialdemokratisk ordförande, valde att hyra in en chef som kostade 1300 kronor i timmen? Skulle man slå ut på 160 timmar på en månad så skulle det motsvara 148 000 kronor. IFO-chefen som var tjänsteförrättande under ett stort antal månader under 2015, hade alltså högre lön än vad de flesta stadsdirektörer har i hela Sveriges land idag.
– När Anders Svärd (S) (vård- och omsorgsnämndens ordförande, red. anm) säger att den moraliska kompassen snurrar, då måste man ställa sig frågan: hur snurrade den 2015, då man valde att hyra in någon som motsvarar en månadslön på 148 000 kronor? Var den moraliska kompassen korrekt då, medan min nu är fel?
Paul Eklunds uppdrag att stötta socialchefen är tidsbegränsat under 2018.