Landskrona + Svalöv: det säger politikerna

Tankesmedjan Intelligence Watch föreslår bland annat att kommunerna Landskrona och Svalöv slås ihop. Hur ställer sig då politiker och tjänstemän i de båda kommunerna till sådana tankegångar? Papperstidningen har pejlat läget.

Stefan Johansson
är biträdande stadsdirektör i Landskrona stad och som sådan högsta ansvariga tjänsteman när det gäller förvaltningarnas dagliga arbete. Han är inte helt obekant med idén om att slå ihop Landskrona och Svalöv berättar han.
– Det är ingen diskussion som vi har haft på hemmaplan. Men jag är någorlunda bekant med den statliga utredningen, som vi kommer följa med intresse.
Tankesmedjan Intelligence Watch idé om att slå ihop Svalöv och Landskrona vill han dock inte uttala sig.
– Jag vill inte föregripa kommunutredningen. Orsaken till att den görs är ju att det är tveksamt om alla landets 290 kommuner i framtiden kan förutsättas klara av alla uppdrag som de har idag. Men vad jag förstår så tittar utredningen lika mycket på nya typer av fördjupade samarbeten mellan kommuner, som på att slå samman kommuner.
– En annan fråga som tas upp i utredningen är gränsdragningen mellan kommunernas uppdrag och landstingens (i Skåne: regionens, red. anm.). Är den huggen i sten eller går den att förändra? Kommunsammanslagningar utesluts inte, men det ligger inte högst på dagordningen.

Torkild Strandberg (L)
, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, pekar även han på andra former av fördjupade kommunsamarbeten, utan att kommuner slås ihop.
– Det finns ju redan en djup och bred samverkan mellan Svalöv och Landskrona, och man kommer inte ifrån att det historiskt finns starka band mellan kommunerna. Det samarbetet tycker jag man ska fördjupa. Men frågan om kommunerna ska i en oviss framtid gå ihop är extremt hypotetisk i nuläget.
– Skulle vi gå ihop med någon eller några kommuner så måste det kunna motiveras ur medborgarperspektiv, att det finns effektivitetsvinster. Det är inte säkert att hela kommuner behöver gå ihop, utan man måste vara beredd att diskutera även delar av kommuner.
Torkild Strandberg delar dock uppfattningen att dagens kommunindelning i Skåne kommer behöva förändras.
– Jag tror vi kommer till en punkt där indelningen måste förändras. 33 kommuner är väldigt mycket på ett litet geografiskt område. Men det är en process som kräver mycket tydlighet och styrning.
Torkild Strandberg framhåller ett exempel från grannlandet i väster.
– Danmark gjorde det här för något år sedan. Ska man hårdra så sa man från statlig sida att ”en kommun ska si och så många invånare. Slå ihop er så att det blir på det viset, sedan bryr vi oss inte om hur ni gör det.” Om man ska göra det här, så är det ett intressant arbetssätt.

Svalövs kommunchef, Stefan Larsson
, menar att frågan om en eventuell kommunsammanslagning är något för politikerna att ta ställning till.
– Om kommunerna ska gå samman eller inte, det är en fråga för våra förtroendevalda att svara på. Det jag säga är jag tycker att det är viktigt med samarbeten över kommungränserna. Det kommer ske uppluckringar i lagen, så att det blir lättare för kommunerna att samarbeta över gränserna, säger Stefan Larsson.
Han tar äldreomsorgen som exempel på ett område där flera kommuner skulle kunna samarbeta.
– Istället för att det åker ut tre bilar till samma område, så kanske det räcker med en om man hade ett samarbete. Det är sådana typer av frågor vi diskuterar i Familjen Helsingborg.
Generellt ser han både för- och nackdelar med kommunsammanslagningar.
– Däremot så tror jag att det kommer bli svårt, till exempel i Värmland, där man är nere på kommuner med 3000-4000 invånare, att upprätthålla den kommunala servicen över tid. Där måste man kanske fundera på en förändring. Men här i Skåne har vi lite andra siffror, säger Stefan Larsson.
Han lyfter också fram demokratiaspekten.
– Det finns ju också ett demokratiperspektiv som man kanske glömmer bort, som man också ska värdera, så att allt inte bara handlar om förvaltning. Det handlar också om medborgarnas möjligheter att ha inflytande. Det måste man också beakta.

Jan Zielinski (S)
, ordförande i Svalövs kommunstyrelse, vet inte just nu hur han skulle ställa sig till frågan om en kommunsammanslagning .
– Det vet jag inte om jag kan svara på i det här läget. Spontant känns det lite som att vi hade försvunnit i det stora, utifrån hur det ser ut idag, säger han och fortsätter:
– Jag har hört i diskussionen att det funnits tankar på lite olika varianter av hur man skulle dela upp det, till exempel att Teckomatorp skulle gå mot Eslöv. Men spontant känns det lite som att man försvinner i det stora.
Fördelar med en kommunsammanslagning skulle kunna vara att det frigörs fler resurser och ett bredare tänk i många frågor, menar han.

Svalövs- och regionpolitikern Torbjörn Ekelund (L
) har tidigare engagerat sig i frågan om kommunsammanslagning. Han är positiv till en sådan.
– Absolut utan tvekan. Varje kommun har ju en kommunchef till exempel. Blir man lite större så blir det fler skattebetalare som betala kommunchefens lön. Nu tog jag kommunchefen som exempel. Det finns ett antal funktioner som man måste ha, oavsett om man är en liten eller stor kommun. Det blir en effektivare hantering av saker om man är större, säger han.
33 kommuner är för många på en så relativt liten yta som Skåne är, anser han.
– Det finns massor av resurser som kan flyttas över från administration till fler händer i vården och fler pedagoger i skolan, det som folk behöver.
– Om man har lite större enheter, så frigörs resurser och de bör man använda så nära människorna som det är möjligt.

LÄS OCKSÅ: ”Landskrona + Svalöv = sant?”