Giftigt slam på väg bort från Befesa Scandust

Sedan den 11 december står verksamheten stilla. Nu körs giftigt slam bort, och nya mark- och vattenprover ska tas på Befesas område.

Hälsovådligt höga halter av cyanid, och även tungmetaller i mark och vatten på Befesa Scandusts område, anställda som vittnade om fåglar som dog efter att ha druckit vatten i pölar. I början av december tog länsstyrelsen det ytterst ovanliga beslutet att akut stoppa driften på företaget som återvinner metall ur restprodukter från stålverk.
Kort därefter gick även Arbetsmiljöverket in med ett krav på omedelbart stopp för allt arbete som kan innebär att anställda kan utsättas för cyanider, och då valde företaget att låta de flesta anställda att stanna hemma.

Sedan den 10 januari pågår det åter arbete på Befesa. Men det är inte den vanliga driften, utan den borttransport av företagets giftiga processlam som länsstyrelsen krävt. Slammet tros vara källan till utsläpp av cyanider och tungmetaller i grundvattnet, dessa har sipprat ut från slammet när det har lagrats på ett felaktigt sätt på ett otätt markunderlag. Slammet, som innehåller stora mängder zink, uppstår när Befesa Scandust renar sina egna rökgaser som uppstår i metallåtervinningsprocessen. Nu transporteras det med tåg till Tyskland.
I nästa steg väntar rengöring av hela anläggningen, inklusive renspolning av vattenledningar, och en markteknisk undersökning av området. Resultaten av den ska visa hur stort behovet är av att sanera marken på området.

Läckaget av cyanider och tungmetaller till mark och grundvatten misstänks ha pågått i många år, så frågan är om Befesa Scandust överhuvudtaget kan ta upp produktionen på anläggningen igen?
– Förutsatt att man vidtar de åtgärder som blivit förelagda och kommer föreläggas, så ja, säger Anneli Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.
– Stoppet gjordes för att företaget skulle lägga hundra procent av sina resurser på att hindra vidare utsläpp och fara för sina anställda. Men Befesas gamla miljötillstånd gäller fortfarande.

När Papperstidningen når henne är hon på väg till ett nytt större avstämningsmöte med Befesa Scandust.
– Vi ska följa upp vad som har gjorts hittills och vad företaget tänker göra framöver, säger hon, vi var också där igår för en inspektion av uttransporten av nedklippt stål och zinkslam.
Befesa Scandust har hyrt in en projektledare för saneringen och nyligen hölls informationsmöten med grannarna. Det är nu en helt annan inställning från företagets sida menar Anneli Johansson.
– Man har gått från att förneka att man gjort fel, till att gå in med kraft i detta, för att göra om och göra rätt, säger hon.
Det är dock alldeles för tidigt att sätta någon tidpunkt för när Befesa kan starta driften igen, menar hon.

Att det finns cyanider i grundvattnet är redan konstaterat, och frågan är vad som händer om även markundersökningen bekräftar föroreningar.
– Då får man göra en sanering, och det kan man göra på olika sätt, säger Anneli Johansson.
– Det vanliga är att man gräver bort förorenad jord, men med många byggnader blir det svårt. Man kanske får inrikta sig på att pumpa bort och rena grundvattnet. En annan sak man kan göra är att gräva ledande diken där grundvattnet passerar material som renar. Det mest troliga är kanske en kombination, grävning vid ”hotspots” där zinkslammet legat och vattenrening. Men det är något som resultaten från den marktekniska undersökningen får visa.

Bilden ovan: Just nu pågår provborrningar både på Befesa Scandusts eget område och runt omkring, som här på Euromaints område. Jordproverna läggs i plastförpackningar för att sedan skickas på analys. Resultatet av undersökningen kommer avgöra hur mark och vatten sedan ska saneras. Foto: Per Eeg-Olofsson