Kulturprofil kan göra Svalan mindre segregerad

Det går större andel barn med annat modersmål än svenska på Svalans förskola, än det gör på de två andra förskolorna i Svalövs tätort. Nu har kommunen tagit fram förslag till hur man ska komma till rätta med segregeringen.

Det främsta förslaget är att göra Svalan till en kulturförskola.
”Detta skulle innebära en inriktning med sång och musik, dans och drama, bild och berättande”, står det i en rapport som kommunens utbildningsförvaltning tagit fram. En kulturprofil skulle innebära ”ett konkret, kreativt och lustfyllt sätt att utveckla barns språk och lärande” och skulle utveckla både barnens modersmål och svenska, enligt rapporten.
Men för att ge förskolan Svalan en kulturprofil, så skulle kommunen behöva anställa en pedagog med musikinriktning och en ateljerista, ett slags kulturpedagog. Det krävs också färre barn i barngrupperna och tillgång till modersmålsstöd på Svalan.
Det andra förslaget, som förvaltningen tagit fram, innebär kortfattat att kommunen bortser från vårdnadshavarnas fria val och ”tvingar” barn till Svalan.
– Det tredje alternativet är att köra huvudet i sanden och inte göra någonting och att acceptera att en stor mängd barn får en sämre start i livet än nödvändigt, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
De politiska partierna har nu fram till den 21 juni på sig att ta ställning i frågan, då ska bildningsnämnden fatta beslut.
– Det kommer få långsiktiga konsekvenser för barnen. Detta beslut kan vara ett av de viktigaste besluten som den här bildningsnämnden har tagit. Det är ett beslut som påverkar om barnen kan få en bra start i grundskolan eller om de inte nått ända fram i i det svenska språket och kommer efter redan från början, säger Torbjörn Ekelund.

FAKTA:
Fördelningen av barn med annat modersmål än svenska på de tre förskolorna i Svalövs tätort:
Svalans förskola: 59 procent (47 av 79)
Norrgårdens förskola: 24 procent (16 av 67)
Solstrålens förskola: 33 procent (16 av 49)
Siffrorna avser år 2016.