Svalövs kommun hotar med rättsliga åtgärder

En av de två säljarna till gamla Lantmännen-tomten tänker inte skriva på ett tilläggsavtal om miljösanering av marken. Det har Papperstidningen tidigare skrivit om. Nu hotar Svalövs kommun med rättsliga åtgärder om de två säljarna inte löser problemet.

Det var år 2014 som Svalövs kommun skrev på ett kontrakt för att köpa den gamla Lantmännen-tomten för 4,4 miljoner kronor. Säljare var Skånska Lager Svalöv KB. Komanditbolaget ägs av Lennart Aronsohn och Ingmar Rundberg. Köpekontraktet har båda säljarna undertecknat. Men inte ett tilläggsavtal som kortfattat går ut på att säljaren sänker priset med 500 000 kronor och att de tog på sig att ta hand om en del föroreningar som hittats på marken (se faktaruta).
Tilläggsavtalet var dock något som Ingmar Rundberg inte hade sett fram tills för några veckor sedan, efter mejlkontakt med samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
– Jag kan inte förstå hur man kan sälja något med underskrift av bara en 50-procents ägare, sa Ingmar Rundberg då till Papperstidningen.
Sedan dess har Svalövs kommun skickat ett brev, daterat den 30 maj, till kommanditbolaget. Där vill Mats Dahlberg och kommunen att även Ingmar Rundberg ska underteckna tilläggsavtalet och köpebrevet. Mats Dahlberg skrev då: ”Vi erinrar er om att ni båda, genom att skriva under köpekontraktet, redan gått med på principerna för prisavdrag och det är det avdraget som bekräftas i tilläggsavtalet.”
Nu höjer Mats Dahlberg och kommunen tonläget i ett mejl från den 14 juni: ”Vi behöver svar från er senast 2017-06-30. Om ingen lösning då är klar kommer vi vidta rättsliga åtgärder.”
– Det tar jag gärna, säger nu Ingmar Rundberg.
Han tänker inte skriva på tilläggsavtalet.
– Jag har svarat att ni kan gärna köpa min del i bolaget, då är saken löst.
Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, menar att man har haft en öppen och transparent process, men att kommunen borde ha kontrollerat om det var en eller flera firmatecknare.
Äganderätten har redan övergått till kommunen,eftersom kommuner betalat summan enligt köpekontrakt och tilläggsavtal, 3,9 miljoner kronor, menar han. Han anser att den uppkomna tvisten är en sak mellan de två delägarna.
– Vi vill gärna få dem att börja prata. Vi anser att det är deras ansvar att lösa detta, säger Olof Röstin.
Ger det här problem med exploateringen av tomten, kommunens samarbetspartner HSB och Midroc har ju planer?
– Allt det arbetet löper på i lugn och ro, fram tills dess att det är dags att bygga.
Köpet har inte registrerats hos Lantmäteriet, som håller på att behandla ägarbytet. Kommunen har begärt ett svar före mitten av augusti.

Foto: Maarten van den Haak/Arkiv

Föroreningarna på gamla Lantmännen-tomten
Problemet med föroreningar på fastigheten har varit två. Dels några nedgrävda jutesäckar med betat utsäde, där man funnit kvicksilver. De säckarna har säljaren Skånska Lager Svalöv KB tagit bort.
Dels var det en liten mängd jordmassor, förorenat av bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Där har kommunen, efter diskussioner med Söderåsens miljöförbund, fått lov att göra så kallad ”hårdgjord yta” och inte bygga bostäder just där. Kostnaden för att göra den hårdgjorda ytan över de förorenade massorna, uppskattas till cirka en miljon kronor för kommunen.

FAKTA: Köpebrev
Ett köpekontrakt och köpebrev är inte samma sak. Ett köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom. I samband med fastighetsköp upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpekontraktet är uppfyllda. Köpebrevet är en förutsättning för att man ska bli lagfaren ägare hos Lantmäteriet.