”De missar att det är en skolväg”

Det är bra att cykelvägen mellan Billinge och Röstånga nu finns med i förslaget till Regions Skånes Cykelvägsplan 2018-2029 (se artikel nedan). Men det är tråkigt att den planeras först om tio år och att de inte tar med i beräkningen att det är en skolväg för barn. Det tycker bybor som Papperstidningen pratat med.

Billingebon Alexandra Korhonen är en av de som engagerat sig för en cykelväg mellan grannbyarna. Förra sommaren var hon med och arrangerade en cykelaktion, där bybor från båda byarna cyklade och mötes på mitten.
– Det var med risk för eget liv, säger hon.
Att det behövs en cykelväg är det inget snack om, menar hon.
– Det behövs, det är jättetrafikerat, en smal väg. Det går inte att cykla. Det är jättefarligt, säger hon.
En cykelväg mellan Billinge och Röstånga ligger i Region skånes förslag så långt fram i tiden som 2027-2029.
– Det är lång tid. Jag hade hoppats att man hade fixat detta inom två år, säger Alexandra Korhonen.

Alexandra Korhonen har länge varit engagerad för att få till stånd en cykelväg mellan Billinge och Röstånga.

Hon lyfter också fram att det är många Billingebarn som går i skolan på Midgård i Röstånga.
Region Skåne skriver: ”Relationen är för lång för att motiveras med arbets- eller skolpendling”.
Det är synd, menar Lina Wells från Röstånga.
– Jag uppfattar det som att man helt missar att många barn i Billinge går i skolan i Röstånga, att den här vägen också är en skolväg. På Trafikverkets hemsida kan man läsa att barn ska kunna förflytta sig själva utan att bli skjutsade av föräldrarna och att det är viktigt med säkra skolvägar. Den aspeketen tror jag inte man har tänkt på när man har bedömt att den här vägen inte kan motiveras som cykelpendlarväg. Då blir det istället en turistväg och i och med att det är en turistväg så prioriteras den ner ganska så kraftigt. Rent realistiskt så tror jag inte den kommer bli finansierad att bygga om tio år om man inte lägger till skolbarnsaspeketen.
Kan du se något positivt med att cykelvägen finns med i Region Skåne förslag till cykelvägsplan?
– Ja absolut. Finns den inte med på pappret i planen så finns den ju inte över huvudtaget. Första steget är ju att den finns med. Nu är det ju bara en remissversion än så länge, så den kan ju falla bort i den slutliga versionen.
Eller komma längre fram?
– Ja, om kommunerna nu gör ett bra arbete under remisstiden så kanske det finns hopp om att den ska kunna lyftas upp.
Även en annan cykelväg, längs väg 13, har tidigare varit på tapeten. För fem år sedan blev en viktig del av den gamla banvallen mellan Skäralid och Röstånga cykelbar. Detta tack vare ett Leaderprojekt där Röstånga Tillsammans tillsammans med olika markägare och Svalövs och Klippans kommuner såg till att fixa 350 meter av den gamla banvallen. Om Region Skånes förslag med en cykelväg mellan Billinge och Röstånga skulle bli verklighet, innebär det att det skulle bli möjligt att cykla hela vägen mellan Eslöv och Klippan.
– Det vore fantastiskt att binda ihop hela delen av åsen. Det är ett klockrent utflyktsmål för turister, men ökar säkerheten också för oss som bor här, säger Nils Phillips, ordförande i Röstånga Tillsammans.
– Jag förstår att Röstånga-Billinge finns med på Region Skånes karta.

 

 

Foto: Region Skåne (skärmdump)

Nu finns en cykelväg mellan Billinge och Röstånga på kartan

Många i Billinge och Röstånga har länge velat ha en cykelväg mellan byarna. Nu finns det en ljusglimt i den kampen. Region Skåne vill ha en cykelväg där, men först efter 2027.

Den beräknas kosta 17 miljoner kronor, varav hälften ska bekostas av statliga medel och andra hälften av Svalövs och Eslövs kommuner. Det framgår av ett förslag till Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029, som Region Skåne tagit fram i samråd med Trafikverket. Förslaget, som innefattar cykelsatsningar i hela länet, är just nu ute på remiss fram till mitten av oktober (se faktaruta).

Jonas Hedlund är strateg hållbart resande på enheten för samhällsplanering på Region Skåne.
När cykelvägsplanen slås fast, blir åtgärderna av eller kan Trafikverket besluta annat?
– Då är det den planen som de måste följa. Sedan har vi löpande uppföjningar, det kan hända saker under planperioden, arkeologiska utgrävningar, broar, tunnlar, sankmark kan ju dyka upp.
I förslaget till Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 lyfter Region Skåne fram cykelbanan som viktig för turismen. Bybor som Papperstidningen pratat med lyfter fram att det är en skolväg för barn från Billinge till Röstånga.
– Skälet till den avvägningen är att det är för långt. Avståndet till Röstånga är lite långt för de barnen att cykla, 5,5 kilometer. Det är därför vi fokuserat på turismen. Det går att cykla där som vuxen men det är ganska få som bor i Röstånga och jobbar i Billinge. Det är därför vi valt att motivera det med det turistiska. Skäralid och Söderåsen är ju en av Skånes främsta turistmagneter.
Öster om vägen går det en väg som det går att cykla, men det är en omväg, cirka 10 kilometer.
Skulle cykelvägen mellan Röstånga och Billinge komma tidigare i planeringen än åren 2027-2029, om vägen ansågs vara en väg för skolpendling?
– Det hade nog hamnat tidigare. Alla, som liksom den, ligger i grupp fyra, kommer att omprövas till nästa planperiod. Det är en rullande planeringsprocess och om fyra år gör vi en ny planeringsplan.

FAKTA:1,5 miljarder i cykelsatsningar under 12 år

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018- 2029, den preliminära ramen är 4 442 miljoner kronor. I den ingår en Cykelvägsplan för Skåne för samma år, som tas fram i samråd med Trafikverket. De statliga pengarna i cykelvägsplanen uppgår till 765 miljoner kronor, vilket med lika mycket pengar i kommunal medfinansiering ger cykelinfrastruktur för 1,5 miljarder kronor i Skåne under åren 2018-2029.
Cykelvägsplanen är just nu ute på remiss, till den 20 oktober. När cykelvägsplanen väl är fastställd ska Trafikverket se till att genomföra åtgärderna.

 

Politiker välkomnar Region Skånes satsning

Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, tycker att det är positivt att cykelvägen mellan Röstånga och Billinge finns med i Regions Skånes satsningar. Att flera bybor tycker att den ligger för långt fram i tiden, har han förståelse för.
– Jag kan bara hålla med dem som är kritiska till att cykelvägen ligger så långt fram i planeringen. Det är ju mycket glädjande att kommunens skolor är så attraktiva att det kommer elever från andra kommuner. Och då måste det fungera att komma dit, säger han och fortsätter:
– I vår budget finns avsatt hela två miljoner kronor varje år till satsningar på gång- och cykelvägar. Det är en stor satsning, så att man ska kunna ta sig till olika platser i kommunen, till exempel till kollektivtrafik, utan att ta bilen, säger Olof Röstin.
– Det är mycket dyrt att anlägga cykelväg men just här är det både Svalövs och Eslövs kommuner som får vara med och delfinansiera. Den diskussionen tar vi gärna när vi närmar oss denna satsning, säger Olof Röstin.
Centerpartiet lämnade i början av året in en motion, i både Svalövs och Eslövs kommunfullmäktige, angående en cykelväg mellan de två byarna. Den motionen gick ut på att kommunerna tillsammans skulle ligga på Trafikverket för att få till stånd en cykelväg, och att utreda hur mycket en sådan skulle kosta.
Nu har Region Skåne med cykelvägen i sina planer.
– Det är en viktig fråga för lokalbefolkningen och för dem som bor på landsbygden, det är jättepositivt, säger Fredrik Jönsson, gruppledare för Centerpartiet i Svalövs kommunfullmäktige.
Hälften av de 17 miljoner som cykelvägen beräknas kosta, ska betalas av statliga pengar, andra hälften av Eslövs och Svalövs kommuner. Före den 20 oktober har kommunerna möjlighet att komma in med sina remisssvar på Region Skånes förslag.
– I denna del borde Svalöv och Eslöv svara tillsammans. Jag tycker att de två kommunerna ska lyfta fram att skolan i Billinge har lagts ner och att det därför går elever därifrån i Röstånga. Vi ser det också som en skolväg, inte bara för rekreation, säger Fredrik Jönsson.
– Samtidigt har du idrottslivet och föreningslivet som går åt båda håll, man kan inte bara se det som rekreationssträcka.
Hur ser du på att cykelvägen kanske blir verklighet först om tio år?
– Vi har ju fått med det i alla fall och får hoppas att vi kan få den tidigare. Vi får trycka på att två kommuner ser nyttan av det.