Första steget för lång prövning av hamnplaner

En ny detaljplan för Borstahusen kan göra det möjligt att bygga ut hamnen där. Under förra veckan beslutade en enig stadsbyggnadsnämnd att skicka den vidare till först kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för fastställande. Men en eventuell framtida byggstart för utbyggnaden lär ligga många år framåt i tiden.

Kommunens planchef Johan Nilsson är mycket mån om att framhålla att en ny, antagen detaljplan inte på något sätt skulle innebära ett beslut att börja bygga.
– Det här avslutar ett femårigt utredningsarbete, där möjligheten till utbyggnad undersökts enligt Plan- och bygglagen. En utbyggnad kräver också en ny vattendom, en ansökan om en sådan kommer att gå till Mark- och miljödomstolen i Växjö inom kort, säger han.
Skulle mark och miljödomstolens miljöprövning ge lov att bygga ut hamnen, väntar sedan processen kring bygglov.

Det är ingen hemlighet att kommunens utbyggnadsplaner stött på motstånd hos Borstahusenbor, både från byalaget Gamla Borstahusen och från privatpersoner. Byalaget har till och med tagit fram ett eget utbyggnadsförslag, som alternativ till det som teknikkonsultföretaget Sweco tagit fram för kommunens räkning. Med det i åtanke är det inte osannolikt att en ny detaljplan överklagas när den antagits. Det samma skulle kunna hända med en jakande vattendom och med bygglov.
– Överklaganden är en del av vår vardag, så ser det ut i de flesta kommuner, säger Johan Nilsson.
Cirka ett år bedömer Johan Nilsson att en prövning av detaljplanen skulle ta, om den överklagas.
– Även detaljplanen för Strandbyn överklagades, där tog prövningen 11 månader. Samma sak med Handelsmannen i Glumslöv, där tog det 13 månader.
Det är samma tidsrymd som kan krävas för att en vattendom ska avkunnas.
– Enligt våra specialister så tar det ungefär ett år, säger Johan Nilsson.
Han tillägger:
– Ett beslut om att faktiskt bygga ut hamnen är något som ligger fler år bort.

Bilden ovan: I Swecos förslag byggs en ny pirarm i söder. Dagens södra pirarm breddas och ger plats för byggrätter. Illustration: Sweco

 

Steljebackarna, de öppna ytor som använts för torkning av nät, har varit föremål för ändring i det ursprungliga utbyggnadsförslaget. Foto: Per Eeg-Olofsson

Byalaget: ”känner inte att slaget är förlorat”
Byalaget Gamla Borstahusen har varit en av de mest högljudda motståndarna till en eventuell framtida utbyggnad av hamnen. Först och främst är det skalan på utbyggnaden i Swecos förslag som de ifrågasatt, men också om det verkligen finns ett behov av fler båtplatser, och hur mer och tyngre trafik till hamnen skulle hanteras. Skulle kommunen behöva fler båtplatser är det bättre att bygga ut Lundåkrahamnen menar byalaget.
– Vi är absolut inte motståndare till utveckling och upprustning av hamnen i Borstahusen, säger byalagets ordförande Rolf Svensson.
– Men att bygga ut hamnen så att den blir så gigantiskt stor skulle vara helt oproportionerligt.
Det är en enig byggnadsnämnd som skickar vidare detaljplanen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därför är sannolikheten hög att den antas där. Om byalaget kommer överklaga ett sådant beslut eller inte, det vill dock inte Rolf Svensson ge besked om.
– Det är en fråga som vi får ta upp med medlemmarna. Vad som är klart är att en majoritet vill att vi motsätter oss planerna, säger han.
Efter synpunkter från byalaget och andra berörda, så har Swecos ursprungliga förslag ritats om på några punkter. Bland annat har mer av de så kallade ”steljebackarna” lämnats orörda i den nya versionen.
– Vi är tacksamma att man lyssnat på de synpunkterna, säger Rolf Svensson.
– Men det är minimala förändringar sett till hela förslaget.
Byalaget har som sakägare fått yttra sig om förslaget till ny detaljplan, som också varit tillgänglig för allmänheten i vanlig ordning. Men Rolf Svensson menar att gehöret för synpunkter på den och på utbyggnadsförslaget varit svagt.
– Vi upplever att politikerna inte lyssnar. Men vi följer processen, jag tror att debatten kommer att komma igång. Vi känner inte att slaget är förlorat.