En titt in i Billebergas framtid

En flytt av IP, en ny infart till byn, nya bostads- och handelsområden. Så kan det se ut i Billeberga om 10-15 år, om kommunens planprogram blir verklighet.

Planprogrammet för Billeberga har precis varit ute på samråd och under oktober väntas samhällsbyggnadsnämnden besluta om det.
De största omdaningarna gäller området längs med väg 17 och nya bostäder på det som idag är idrottsplatsen Kraftvallen. Bland annat föreslås en ny infart lite längre österut istället för den som finns idag från väg 17 in på Svalövsvägen. Där finns fartkameror och hastigheten är begränsad till 70 kilometer i timmen på väg 17, men det är trångt när bilar ska svänga vänster in till byn. Trafikverket har utrett det. Deras förslag är att bredda vägen vid nuvarande infart och göra särskilt fält för vänstersväng.
– Jag tycker vi ska ligga lågt med den åtgärden tills dess att en åtgärdsvalsstudie gjorts om en cirkulationsplats lite längre österut, mot Svalöv och in i det nya Billeberga, säger Olof Röstin, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Det förslaget finns med i planprogrammet för Billeberga. Det innebär att man stänger av nuvarande infart. Att skapa en ny infart till byn skulle sammantaget lösa flera trafikproblem i en smäll, menar bybon Jan Gustafsson, ordförande PRO Billeberga.
– Det skulle minska den trafik som idag passerar genom byn. Märk väl ordet ”passera” för de har inget ärende förutom att passera för att komma ut till väg 110, säger Jan Gustafsson.
Det nya förslaget på infart innebär att man skulle vara tvungen att köra igenom ett par kurvor, genom en snutt av Fabriksvägen, för att kunna ta sig i själva byns centrum. Det är något som skulle minska bilarnas hastighet, tror Jan Gustafsson.
– Det finns ett par fördelar med det här, om vi tänker från kommunens, Trafikverkets och invånarnas sida. Vi får minskad genomfartstrafik. Vi får en infart som ansluter direkt till bostadsområdet där uppe, säger Jan Gustafsson.
Och det ger en säkrare väg för barn till Billeshögskolan, då man slipper trafiken precis invid skolan, menar han.
– Idag kör många föräldrar barnen till skolan på grund av trafikrisken, säger Kent Marklund, ordförande Billeberga byalag.
Kommunens prognoser flaggar för en befolkningsökning i Billeberga med 800 personer på tio års sikt. I planprogrammet föreslås sex nya bostadsområden, utöver de tre områden som redan är detaljplanelagda. Den nya infarten till byn skulle leda in till ett av dem, som planeras där idrottsplatsen Kraftvallen ligger idag. Där är också byns främsta möjligheter till bostadsbyggande, menar Olof Röstin, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
– Hela det området ska bli ett boendecentrum med förskola och grönområde. Det är prio ett, säger han.
Men för att det ska bli verklighet måste först idrottsplatsen flyttas runt 300 meter till ett område norr om Billeshögsskolan och idrottshallen, mellan Billeshögsvägen och macken vid väg 17.
– Att flytta idrottsplatsen ger som ett rekreationscentrum. Dagtid har man skolan som nyttjar det, och på kvällstid så är det föreningarna. Då kommer föreningarna kunna utnyttja idrottshallen vid större evenemang och matcher, säger Olof Röstin.
Det finns även med en ny förskola i planprogrammet, där nuvarande paviljonger vid Kraftvallen ligger idag.
– Det blir väldigt centralt, lätt att gå dit med sina barn och lämna och hämta, säger Olof Röstin.
Längs med väg 17 är det planerat för handel, enligt förslaget. Visserligen en bit från byns centrum, men tänkt att fånga upp trafikanterna på väg 17.
– Det finns alla möjligheter till bostäder och fler invånare och förhoppningsvis affärer, säger byalagets Kent Marklund.

 

Bildtext, ovan: De viktigaste förslagen i det planprogram för Billeberga som samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om under oktober.

 

FAKTA: Planerna för Billeberga i korthet
– Kraftvallen flyttas till att ligga norr om Billeshögsskolan och idrottshallen, mellan Billeshögsvägen och macken vid väg 17.
– På ”gamla” Idrottsplatsen planeras det för bostäder.
– Nuvarande infart till byn från väg 17 stängs av. Istället föreslår kommunen en cirkulationsplats ett par hundra meter österut, så att infarten till Billeberga kommer precis mittemot vägen till Svalöv.
– Längs med väg 17, öster om macken, planeras det för handel.
– Den som vill läsa planprogrammet i sin helhet kan gå in på Svalövs kommuns hemsida.

 

Bildtext, stora bilden ovan:
Arbetet med planprogrammet i Billeberga har pågått en tid och vid ett par möten har en blandning av föreningar, näringsliv och andra intressenter i byn fått möjlighet att ge kommunens tjänstemän och politiker sina åsikter. Där har Kent Marklund från byalaget och Jan Gustafsson från PRO varit med. Det har också samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M).

 

 

Trafikverket avfärdar idén om cirkulationsplats

Svalövs kommun vill ha en ny infart till Billeberga, i form av en cirkulationsplats, lite längre österut än idag. Det framgår av planprogrammet för byn. Men den idén förkastar Trafikverket.

Det går att läsa i en så kallad åtgärdsvalsstudierapport från år 2015 som Trafikverket gjort om korsningsproblematiken i Billeberga. Trafikverket vill hellre bredda nuvarande infart, och göra ett vänstersvängkörfält från väg 17, för de som svänger in till Billeberga på Svalövsvägen.
Charlotte Lindskog är åtgärdsplanerare på Trafikverket.
– Trafikverket vill prioritera trafiken på väg 17 och framkomligheten. Det är därför man har förkastat cirkulationsplats. Då har man istället valt att titta på vänstersvängkörfält, för då kan man få både bibehållen framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. Det är så Trafikverket har tänkt, säger Charlotte Lindskog, som dock inte själv varit med och tagit fram åtgärdsvalsstudien.
När kan ett vänstersvängskörfältet bli verklighet?
– Jag kan inte säga när det kommer genomföras. Vi har många korsningar som behöver åtgärdas. Det får prioriteras gentemot de andra. Jag kan inte ge något mer besked idag, än att det finns med i våra planer, säger hon.
Charlotte Lindskog betonar att en åtgärdsvalsstudie endast rekommenderar åtgärder, och att det inte är säkert att dessa kommer att genomföras.