Ord mot ord om överasfalterade ventiler

Det är många som har kritiserat återställningen av asfalt efter att Svenska stadsnät låtit gräva ned bredbandsfiber i kommunens tätorter. En av dem är Teddy Nilsson (SD), som la ett initiativärende i frågan. Nu har han fått ett svar.

– Det är ett meningslöst utlåtande som egentligen mer riktar in sig på att skydda beställaren, säger Teddy Nilsson.
Det var i slutet av augusti som Teddy Nilsson (SD) lämnade in ett initiativärende till samhällsbyggnadsnämnden. Där krävde han att kommunen skulle göra en omfattande analys av återställningen av asfalt. Han menade att asfalt hade återställts på felaktigt sätt, vilket kan få dyra konsekvenser, för både kommun och fastighetsägare. Det fanns flera saker som var undermåliga med återställandet, menar han. Det mest akuta är, enligt Teddy Nilsson, bland annat att ventiler i gatan, som används för att stänga av vatten till en fastighet, blivit överasfalterade. Teddy Nilsson hade själv varit med och letat upp ”gömda ventiler” på Trastgatan i Kågeröd.
I ett särskilt utlåtande har han nu fått svar på sitt initiativärende. Där skriver konsulten angående övertäckta ventiler: ”Det har inte kunnat kontrolleras om några ventildäxlar blivit dolda vid besiktningen. Men vid besiktningen meddelade NSVA att inga kända eller rapporterade däxlar har dolts eller packats över. Inför asfalteringen hade PEAB, som la asfalten, NSVA ute på plats och som visade alla däxlar så att inga däxlar skulle döljas. NSVA hittade vid tillfället alla däxlar.”
– Jag tycker att utlåtandet skjuter totalt över målet. Det är egentligen ett ifrågasättande av min faktaangivelse i min text. De här övertäckta ventilerna och dexlar var reella och fotodokumenterade brister på refererat område, det vet ju alla, säger Teddy Nilsson.
– I det ena besiktningsdokumentet så ser man att besiktningsmannen enbart har kunnat kontrollera det okulärt (med synen, red. anm.).
I besiktningsutlåtandet från den 9 oktober, så står det att ”endast okulärt tillgängliga delar av anläggningen kunnat kontrolleras”. Resten bygger på Skanovas utsago.
– Man litar här på en entreprenör utan garantiåtagande för återställningen, samt bevisligen saknar kunskap för arbetets felaktigheter, säger Teddy Nilsson.
Med sitt initiativärende ville han få till en omgående analys. Han tycker att kommunen borde ha agerat fortare.
– Jag slängde in initiativärendet för att skydda våra allmänna egendomar och kommuninvånarnas pengar. Om man hade velat det från förvaltningens sida, så hade man kunnat göra en generell översyn innan allt var slutfört. Viljan har kanske saknats, då det nu framkommer brister i beställningen.
Han påpekar att kritiken inte ska riktas mot asfaltsläggarna, som har minst skuld i sammanhanget, utan mot bristfälliga gräventreprenadriktlinjer och återställningskriterier i beställningen. Han är även kritisk mot en annan del av processen.
– Det är väldigt svårt för en besiktningsman att göra det här arbetet, eftersom det helt saknas fördokumentering, säger han.
– Han ska alltså besiktiga något som han inte vet hur det tidigare ser ut.

 

Trots kritik – återställning av asfalt nu godkänd

Svenska stadsnät har lagt ned bredbandsfiber i de sex större tätorterna. Flera kommuninvånare har klagat på återställningen av asfalt. Nu är de arbetena kontrollerade och godkända i det stora hela.

– Återställningen är gjord enligt de specifikationer som kommunen har ställt upp. Det ser ok ut. Det var på något enstaka ställe som det inte blev riktigt bra och det kommer att justeras, säger Robin Östlin, tillförordnad chef gata/park.
Han tror att mycket av kritiken från bybor handlat om att det tagit tid att återställa.
– Kommunen har ju som krav att det ska ligga till sig minst tre månader för att undvika framtida sättningar. När det legat till sig i tre månader är tanken att det ska asfalteras. Har man då lite otur att det hamnar på senhösten. Det förekommer inga asfaltsarbeten mellan december fram till den 1 mars. Där försvinner alltså tre månader till.
– Då har det plötsligt runnit iväg sex-sju månader innan de påbörjar arbetena igen. Där tror jag att det varit en del upprörda känslor, för att det tagit tid. Det kan vara att det försvunnit grus och det har då blivit ojämnt och besvärligt att köra givetvis.
Det har gjorts två besiktningar, den senaste och sista den 9 oktober.
– Vi har tagit samtliga de fel som har blivit inrapporterade, de sorterade vi ut och de var cirka 10 felanmälningar. Samtliga åkte besiktningsmannen ut på specifikt och fotograferade. Sedan tog han dessutom ett antal stickprov lite här och var. Det var vid det första besiktningsmötet. Samtliga fel blev åtgärdade innan andra besiktningen, säger Robin Östlin.
Teddy Nilsson (SD) har till samhällsbyggnadsnämnden lämnat in ett initiativärende, där han påtalat ett antal fel i återställningsarbetena, bland annat överasfalterade ventiler och dexlar. Nu har han fått svar i ett särskilt utlåtande (se artikel ovan). Det utlåtandet gjordes i samband med den första av två besiktningar.
– Inför besiktning 2, som var den 9 oktober, hade NSVA kört runt samtliga sträckor, alltså flera mil. De hade hittat fyra stycken övertäckta dexlar som de åtgärdade. Sedan fanns det två stycken ventiler, som de inte hittade. Men då menade NSVA att det inte var något större problem. Om de behöver tillgång till de här ventilerna i framtiden, så är det bara fem minuters arbete för dem. De vet ganska exakt GPS-mässigt var ventilerna befinner sig och då åker de ut med metalldetektor och sedan skär man upp asfalten just där. NSVA själva tyckte inte att det var något problem, säger Robin Östlin.