Kommunjobb ska ge folk en skjuts in på arbetsmarknaden

40 kommuninvånare som har svårt att få ett jobb, ska bli anställda inom Svalövs kommun under ett år. Detta enligt ett förslag som snart kommer upp i fullmäktige.

– De vi vill hjälpa är de nyanlända och de som är långtidsarbetslösa. Och sedan har vi en särskild satsning på de som har funktionshinder eller funktionsvariation. Det är två grupper vi satsar på, tjugo av varje, säger Stefan Larsson, kommunchef och föreslagen projektledare för arbetsmarknadsprojektet.
När det gäller arbetsuppgifter så kommer kommunen ta hänsyn till individens bakgrund.
– Vi har ett stort antal arbetsuppgifter som kan vara aktuella, men vi kommer att välja och försöka hitta arbetstillfällen utifrån medarbetaren, alltså de som finns i försörjningsstöd och de som har funktionshinder. Istället för att sätta upp fyra grönytelag så ser vi vilka som skulle kunna passa som verksamhetsvaktmästare, vem som kan finnas på ledningskontoret, vem kan vara i vården och så vidare, säger Stefan Larsson.
Projektet finansieras mestadels av statliga pengar via satsningen Extratjänster (se faktaruta), som infördes av regeringen under 2015. Det är också något som kommunen har sedan tidigare.
– Jag tror vi har 15 redan inne idag, enligt den statistik jag fått från arbetsmarknadsenheten. Vi kommer använda den metoden, och de som jobbar med det idag är också de som kommer att hjälpa till. Nu ska vi göra det här i lite större skala, att vi forcerar, säger Stefan Larsson.

Stefan Larsson, kommunchef.

När det gäller personerna med funktionshinder så kommer pengar även via lönebidrag.
Papperstidningen har tidigare skrivit om hur den dagliga verksamheten är bra på att få ut funktionshindrade i praktik i det privata näringslivet. Det var något som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uppmärksammade (S) vid sitt besök på Garvaren i Teckomatorp i början av oktober.
– Det finns ju all anledning att vi då också ska bli lite bättre på att ta emot dem i offentlig verksamhet, säger Stefan Larsson.
Syftet med projektet är att hjälpa till att få folk in på arbetsmarknaden men också att minska kommunens kostnader för försörjningstöd med cirka 1,5 miljoner kronor, enligt en uppskattning.
– Vi hade ju pengar över som var ersättning från Migrationsverket från 2016, då menade vi att det är bättre att folk kommer i sysselsättning i kommunen än att vi ökar anslaget för försörjningsstöd. Det var så den här idén började. Istället för att vara i försörjningsstöd så ville vi försöka hjälpa till med att de får jobb och bättre förankring på arbetsmarknaden, säger Stefan Larsson.
Förslaget om arbetsmarknadsprojektet kommer upp på kommunfullmäktiges bord den 27 november.

Fakta: Förslaget till arbetsmarknadsprojekt
Arbetsmarknadsprojektet riktar sig till 20 personer inom gruppen långtidsarbetslösa och nyanlända och 20 personer inom gruppen funktionshindrade/funktionsvariation. Tanken är att de ska få visstidsanställning inom den kommunala förvaltningen i upp till 12 månader. Projektet föreslås pågå under 2018 och fram till den sista mars 2019. Kommunens kostnad för projektet beräknas bli cirka 3,5 miljoner kronor, men de mesta pengarna kommer från statligt stöd, främst den statliga stödform som heter Extratjänster (se faktaruta nedan).

FAKTA: Extratjänster
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i budgeten för 2018 för att stötta kommuner och landsting som har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Det är något som funnits sedan 2015. Alla kommuner och landsting kan ta del av stödet. De extra pengarna kommer att kunna användas utifrån kommunernas och landstingens egna behov och förutsättningar. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Källa: Regeringskansliet