Ahmad stöttar upp på Heleneborgsskolan

40 kommuninvånare som har svårt att få ett jobb, ska bli anställda inom Svalövs kommun under ett år. Detta med hjälp av den statliga arbetsmarknadsåtgärden Extratjänst. Papperstidningen träffade en av de som redan idag är sysselsatt inom den.

Ahmad Diab är mitt uppe i bordshockeyspelandet på fritids när Papperstidningen kommer till Heleneborgsskolan.
– Jag får träna mycket svenska med barnen och lärarna, säger han.
Under skoldagen får han gå till och från bussen med de yngre eleverna, vara med inne i klassrummen med årskurs 2 och 3, som stöd och hjälp till lärare och elever, följa med på idrotten och finnas med i matsalen. På eftermiddagstid är han på fritids. Ahmad Diab kom till Sverige för tre år och fyra månader sedan och till Svalöv för elva månader sedan. Först studerade han svenska på Fridhems folkhögskola. I september fick han praktik på Heleneborgsskolan innan det gick över till den statliga stödformen Extratjänst.
För Cecilia Jakobsen, lärare för årskurs 2, fungerar Ahmad Diab som en stöttande hand.
– Hos mig har han fått hjälpa till på lektionerna, följa med till idrotten, äta pedagogiska luncher. Han har varit en hjälpare. Han har stöttat upp i klassen, säger hon.
Gunima Brink, rektor för årskurs F-3, ser flera fördelar med de tre Extratjänsterna som finns på skolan.
– Barnen får fler vuxna som de kan vända sig till i olika sammanhang och få hjälp och stöd av. Det är också en fördel i att alla tre är flerspråkiga, eftersom vi har flerspråkiga elever, säger hon.
Och vänd till Ahmad Diab säger hon:
– Dels har ni språket, som kan behövas i vissa lägen, och förståelse och kunskap om den kulturen som kanske inte vi alltid har och förstår på samma sätt.
I sitt hemland Syrien jobbade Ahmed Diab med datorer, vilket han så småningom hoppas göra även i Sverige. Kvar i hemlandet finns mamma och två bröder.
– De vill stanna, men jag hoppas att de kommer hit, säger Ahmad Diab.

Bildtext, stora bilden ovan:
Ahmad Diab tillsammans med från vänster Amir Ansari, Lukas Nilsson, Olivia Johansson och Kevin Serapinas.

FAKTA: Arbetsmarknadsprojektet i Svalövs kommun
Arbetsmarknadsprojektet riktar sig till 20 personer inom gruppen långtidsarbetslösa och nyanlända och ytterligare 20 personer inom gruppen funktionshindrade/funktionsvariation. Tanken är att de ska få visstidsanställning inom den kommunala förvaltningen i upp till 12 månader. Projektet ska pågå under 2018 och fram till den sista mars 2019. Kommunens kostnad för projektet beräknas bli cirka 3,5 miljoner kronor, men de mesta pengarna kommer från statligt stöd, främst den statliga stödform som heter Extratjänster (se faktaruta nedan).

FAKTA: Extratjänster
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i budgeten för 2018 för att stötta kommuner och landsting som har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Det är något som funnits sedan 2015. Alla kommuner och landsting kan ta del av stödet. De extra pengarna kommer att kunna användas utifrån kommunernas och landstingens egna behov och förutsättningar. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.