Upprop vill jämna ut utbildningsnivåerna i förskolan

En anpassad utbildning som barnskötare kan gå för att få behörighet som förskollärare. Det vill Ellen Henckel ha. Nu har hon startat en namninsamling som gått runt på kommunens förskolor.

– I nuläget är ju skillnaden mellan barnskötare och förskollärarnas utbildningar och uppdrag ganska stor. Det viktigaste för förskolan är ju det gemensamma ansvaret arbetslaget har tillsammans. Men jag tycker nog att vi skulle tjäna på att jämna ut utbildningsnivåerna i förskolan så att pedagogerna som arbetar där har samma behörighet, säger Ellen Henckel som tagit initiativ till namninsamlingen som i skrivande stund har cirka 100 underskrifter.
Ellen Henckel jobbar på uteförskolan som håller till på Kågerödslund. Hon har jobbat i förskolevärlden i 25 år, varav 22 år som montessorilärare, men hon är barnskötare i grunden.
– Det är dags att jobba på en lösning för det här med bristen på förskollärare som finns på förskolan i hela Sverige.
Vad är lösningen på det tror du?
– Det här kan vara en lösning, att man inventerar den kunskap och erfarenhet som redan finns i Sverige. Vi har 70 000 barnskötare. En del av dem har kanske någon specialutbildning och har byggt på sin barnskötarutbildning. Man har lite varierande kunskaper och erfarenheter. Att man skulle inventera det och anordna kortare utbildningar. Att man skulle värdera den här yrkeserfarenheten, säger Ellen Henckel och fortsätter:
– Det kanske skulle räcka med att man fick sina kunskaper prövade för att sedan få en individuell utbildningsplan, låt säga ett eller två års vidareutbildning. Jag tycker absolut att det skulle finnas andra vägar till behörighet än bara högskolan.
Dit kan det vara en lång väg att vandra, inte minst ekonomiskt, när man kommit upp lite i ålder, har barn och lån och så vidare, menar hon.
– Det är inte helt lätt att knacka på hos högskolan och läsa till förskollärare, särskilt inte om du är lite äldre, och har kanske ett par ämnen som du måste läsa in. Då ska du först gå på Komvux och sedan gå på högskolan tre och ett halvt år, säger hon.
Med det i åtanke så är det mycket mer attraktivt med en kortare anpassad utbildning, som är genomförbar, menar hon. Hon berättar om liknande initiativ som en del kommuner redan tagit till att utbilda de befintliga pedagogerna.
– I framtiden ser jag en effektivare förskola där det pedagogiska ansvaret delas av fler.

Bildtext, stora bilden ovan:
Här arbetar vi efter tanken att alla delar av barnens förskolevardag har samma pedagogiska status som det pedagogiskt planerade arbetet. Ett arbetssätt som känns helt i tiden, menar Ellen Henckel, som är barnskötare i grunden och jobbar på uteförskolan på Kågerödslund.

FAKTA:
Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.
Källa: Skolverket

Kommunens nye utbildningschef, Hans Dahlqvist, välkomnar namninsamlingen.

Nye utbildningschefen välkomnar namninsamlingen

Svalöv, liksom landet i övrigt, behöver fler utbildade förskolepedagoger i framtiden. Nu ska en analys visa hur det ska gå till. Det berättar Hans Dahlqvist, ny utbildningschef i Svalövs kommun.

Förra veckan kunde Hans Dahlqvist ta emot  namninsamlingen, där flera barnskötare skrivit på för att få gå någon form av kortare anpassad kurs för att legitimera sig som förskollärare (se artikel ovan). Hans Dahlqvist välkomnar initiativet.
– Jag tycker att det är positivt att vi har engagerade medarbetare i verksamheten. Det är dessutom så att den sakfrågan som lyfts är en högst relevant fråga, säger han.
Idag är det nämligen inte tillräckligt många som utbildar sig till pedagoger inom förskola och skola. Det är en utmaning som alla kommuner, även Svalöv, står inför.
– Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara en av de viktigaste frågorna som vi har de närmaste åren att befatta oss med. Vi kommer att behöva ta fram en rekryteringsstrategi inom kommunen, både med hänsyn till skolan och förskolan, säger Hans Dahlqvist.
– Det jag primärt tänker på är förskolepedagoger och pedagoger inom skolan. Det kan bli ett vidare perspektiv också men jag vill först skapa mig en bättre bild av verksamheten.
Om det är aktuellt i Svalöv med någon typ av fortbildningsinsats är för tidigt att uttala sig om, menar Hans Dahlqvist. Arbetet med analysen kommer ske under våren.
– Före sommaren är det min förhoppning och förväntning att vi ska peka ut någon riktning tillsammans, säger han.
På de kommunala förskolorna är det idag ungefär hälften barnskötare och hälften förskollärare.
– Vi har en relativt hög andel behörig personal, både inom förskolan och skolan idag. Men det kommer bli tufft de närmaste åren och då vill jag att vi är proaktiva i det, säger Hans Dahlqvist.
Det håller bildningsnämndens ordförande, Torbjörn Ekelund (L) med om.
– Just när det gäller frågan om barnskötare och förskollärare så är det en fråga som vi haft på bordet och tittat på flera gånger. Kompetensutveckling är oerhört viktigt i alla verksamheter, inte minst inom förskoleverksamheten. Vi kommer titta på det här också. Vi tar det på största allvar, säger Torbjörn Ekelund (L).
Han lyfter fram att det är viktigt att få en bra mix mellan andelen förskollärare och barnskötare på förskolan, eftersom det är två yrkeskategorier som kompletterar varandra.
– Vi har idag ungefär hälften förskollärare och hälften barnskötare. Jag vet inte exakt var den optimala mixen ligger, men det är ändå en ganska så bra mix, säger Torbjörn Ekelund.
Han har en positiv inställning till att göra individuella lösningar för att hjälpa medarbetare till kompetensutveckling.
– Vi försöker hela tiden hitta sätt att premiera medarbetare som vill kompetensutveckla sig. Det vi varit lite sämre på hittills är nog just förskolan. Det vi haft som stor kompetensutveckling var teckenspråksutbildningen förra året, som var omfattande. Inom grundskolan har vi jobbat med Arete-meriteringen. Det bygger på att den pedagog som vill kompetensutveckla sig ytterligare, också premieras.